Com ser soci

Segon l’Estatut de l’Associació, estarà formada per tres classes de socis:

  • Ordinaris.
  • Col·laboradors.
  •  Honorífics.

Descàrrega l’Estatut de la Associació>> ESTATUTS
Descàrrega>>
ficha inscripció SOS monuments

 

Quin són els Drets i Obligacions

Dels Socis Ordinaris (Article 5)

1. Podran formar part de l’Associació les persones majors d’edat, sollicitant-ho per escrit, tot afegint-hi les seves referències personals a la Junta Directiva, la qual prendrà decisió en la reunió més pròxima per majoria de dos terços més un; la qual es comunicarà a l’Assemblea General més immediata, per a la seva ratificació.

2. Els socis menors d’edat, no tenen vot en les Assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva, tot i que sí poden formar part activa en els grups de treball.

3. Són drets dels Socis Ordinaris:

A. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

B. Elegir i ser elegits per als llocs de representació, o per a exercir càrrecs directius.

C. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

D. Intervenir en el govern, gestions, activitats i serveis de l’Associació, d’acord amb els Estatuts i el Reglament.

E. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir als objectius socials.

F. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva.

G. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

H. Fer ús dels serveis comuns de l’Associació que aquesta tingui a llur disposició.

I. Formar part dels grups de treball.

J. Posseir un exemplar dels Estatuts de l’Associació.

4. Són deures dels Socis Ordinaris:

A. Ajustar llurs actuacions a les normes estatutàries.

B. Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per dur-los a terme.

C. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin.

D. Mantenir la col·laboració que calgui per al bon funcionament de l’Associació.

5. Són causes de baixa de l’Associació:

A. Que ho decideixi la persona interessada, prèvia comunicació per escrit a la Junta Directiva.

B. No satisfer les quotes fixades.

C. L’ incompliment de les normes estatutàries.

Dels Socis Col·laboradors (Article 6) 

1. Les persones que no puguin participar a les tasques de l’Associació, però desitgin pertànyer a la mateixa, podran adquirir aquesta categoria de socis col·laboradors.

2. Són drets dels Socis Col·laboradors:

A. Assistir amb veu però sense vot a l’Assemblea General.

B. Elegir càrrecs directius.

C. Exposar a l’Assemblea General i a la Junta Directiva tot el que considerin que pot contribuir als objectius socials.

D. Posseir un exemplar dels Estatuts de l’Associació.

E. Exercir la representació que se’ls ofereixi en cada cas.

F. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.

G. Fer ús dels serveis comuns de l’Associació que aquesta tingui a llur disposició.

H. Formar part dels grups de treball.

I. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva.

3. Són obligacions dels Socis Col·laboradors les mateixes que per als Socis Ordinaris.

 Dels Socis Honorífics (Article 7)

1. Ho seran les persones o les institucions que, per la seva significació o la seva tasca realitzada en la defensa del Patrimoni Cultural de Catalunya, o per la seva ajuda destacada a l’Associació, mereixin ésser distinguides amb aquesta categoria.

2. Tindran els mateixos drets i deures que els Socis Ordinaris, llevat del punt C dels deures, el qual es regularà en el reglament de règim interior.

Ús de cookies

Aquesta web utilitza cookies per oferir-li una millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i la nostra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies